Tiskové zprávy

Tisková zpráva pro tiskovou konferenci ze dne 19. 5. 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA PRO TK ZE DNE 19. 5. 2016

 Ad 1) 

Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z. s. (SOOD) vzniklo dne 17. 12. 2015 z iniciativy bývalých dlouholetých pracovníků Fondu ohrožených dětí, a jeho cílem je obnovit a provozovat alespoň některá zrušená pracoviště FOD, pokud to bude možné.

Ještě v červnu 2015, po čtvrt století své existence, měl FOD po celé republice 22 poboček zaměřených na terénní sociální práci a pomoc ohroženým dětem přímo v rodinách, 5 azylových domů pro rodiny s dětmi s kapacitou 126 míst, 4 mediační centra zaměřená na řešení sporů o děti a 28 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek s celkovou kapacitou 580 míst.

V posledním půlroce přestal FOD provozovat všechny své pobočky, azylové domy, mediační centra a jedenáct Klokánků a z veškeré jeho činnosti zbylo jen sedmnáct Klokánků. V souvislosti s tím byl ukončen pracovní poměr více než polovině zaměstnanců.

Zaniklo všechno, co FOD dělal prvních deset let, od roku 1990 do roku 2000, kdy vznikl první Klokánek. SOOD proto chce pokračovat v  činnostech, které ohroženým dětem po celou dobu  pomáhaly. Jedná se hlavně o terénní sociální práci a pomoc ohroženým dětem přímo v rodinách, kterou zajišťovaly pobočky FOD. Velkou ztrátou je i zánik některých azylových domů (část přešla pod jiné poskytovatele) a razantní snížení kapacity Klokánků.

V průběhu 26 let (v letech 1990 až 2015) řešily pobočky FOD celkem 54 780 případů ohrožených dětí, v azylových domech našlo i se svými rodiči útočiště 2 232 dětí, do Klokánků bylo umístěno celkem 6 228 dětí, z toho 1 317 mladších tří let. V roce 2015 bylo nutné pro nedostatek kapacity resp. kvůli neudělení výjimky a snížení kapacity na 28 míst, odmítnout příjem 347 dětí, před rokem 2013 to ale bylo i víc než 1 000 dětí.

SOOD má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Zatím jsme byli schopni obnovit dvě pobočky zaměřené na terénní sociální práci, poradenství a asistované kontakty dětí s rodiči, a to v Praze (tel.: 775 43 05 43) a v Ostravě (tel.: 773 74 64 54). Také již funguje krizová linka pro ženy, které tají těhotenství nebo již tajně porodily a nemají možnost využít babybox – 725 999 161. V Dubí, okr. Teplice vznikla zatím dobrovolná pobočka SOOD Dubí (tel.: 775 999 162), která se ve spolupráci s tamním městským úřadem věnuje pomoci rodinám v nouzi, a to ve formě ošacení a dalších potřebných věcí z darů veřejnosti.

Ad 2)

Z první tabulky vyplývá, že počet nepříznivých následků v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání na zdraví dětí se v posledních letech ve srovnání s roky 2005 až 2007 výrazně zvýšil. Z druhé tabulky je patrno, že počet ohrožených dětí se od roku 2009 víc než zdvojnásobil a ve srovnání s rokem 2014 bylo v r. 2015 nahlášeno o téměř tisíc případů více. Zarážející je několikanásobné zvýšení počtu ohrožených dětí v náhradní rodinách (v r. 2015 celkem 431– ve srovnání s rokem 2009 se jedná o zvýšení víc než čtyřnásobné, téměř čtyřnásobné zvýšení je v případě týrání dětí v náhradních rodinách a pokud jde o zanedbávání, je tady nárůst sedminásobný – ze 45 případů v r. 2009 na 335 případů v r. 2015. Z toho lez usuzovat, že současná snaha úřadů o co největší zvýšení počtu pěstounů jde výrazně na úkor jejich kvality.

zdroj: MPSV, viz www.mpsv.cz/cs/7260:

Srovnání počtu případů ohrožených dětí v náhradních rodinách (NRP) a v ústavní výchově vč. ZDVOP (ÚV)

 

Rok 2009 2014 2015
Celkem oznámeno případůNRP – ÚV 4 447-9761 8 47824979 9 433431-189
Z toho týrání celkem – NRP – ÚV 1 152-17-2 1 958-468 1 754-6631
Z toho pohlavní zneužívání celkem – NRP – ÚV    816-35-33 932-50-35 745-30-29
Z toho dětská pornografie celkem – NRP – ÚV      14-0-0       87-2-0  57-0-1
Z toho dětská prostituce celkem – NRP – ÚV        4-0-0 17-2-2           15-0-4
Z toho zanedbávání celkem – NRP – ÚV 2 461-4526 5 484-14934 6862-335124

Ad 3)

MPSV: Stávající systém nevede k účinné ochraně dětí (!)

V roce 2015 předložilo MPSV poslanecké sněmovně materiál nazvaný „Základní teze zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dítěte a novelizace souvisejících právních předpisů“. Záměr přijetí zcela nového zákona, který by plně nahradil stávající zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon o ústavní výchově, zákon o zdravotních službách i zákon o sociálních službách je zdůvodněn takto (citujeme): Cílem nové právní úpravy je nastavit podpůrný a pomáhající systém, nabízející účinnou ochranu dětem a rodinám a fungující na principu partnerství a spolupráce. Stávající systém nevede k účinné ochraně dětí a není důvěryhodným partnerem rodin (konec citátu).

 Nový zákon připravují autoři novely, kterou nyní tak kritizují

Je neuvěřitelné, že nový zákon připravují titíž úředníci, kteří tak nadšeně prosazovali novelu zákona o sociálně-právní ochraně účinnou od 1. 1. 2013, která i podle jejich tvrzení děti účinně nechrání. Jsou to PhDr. Miloslav Macela, Mgr. Klára Trubačová a Mgr. Kateřina Šlesingerová, jejichž vzorem je Norsko a další severské státy. S panem Macelou se rozloučila ministryně Müllerová proto, že prostřednictvím soukromých agentur přenášel o novele, údajně i v pracovní době. Jmenovaný poté založil (pěstouny) doprovázející organizaci Dobrá rodina. Paní Šlesingerová z referentské pozice na MPSV posléze přešla do funkce ředitelky této organizace. Po několika měsících se ale na MPSV vrátila – do pozice ředitelky odboru ochrany práv dětí.

 Ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a z ústavů má být nová služba

Připravovaný zákon by vedl k naprostému rozvratu sociálně-právní ochrany dětí.  Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc by se měla transformovat na azylové domy pro děti a spolu s dětskými domovy a dalšími ústavními zařízení by se z nich měla stát jedna nová služba. Jenže služby jsou založeny na dobrovolnosti a ochotě je rodin využívat. Jak by se řešily případy, že by bylo v zájmu dítěte jeho umístění do této „služby“ i proti vůli rodičů, teze neřeší.

 Norsko a severské státy náš vzor

Paní Šlesingerová i paní Trubačová hovořily o tezích nového zákona mj. na konferenci konané dne 22. 10. 2014, kde mj. uvedly, že teze konzultují se svými norskými kolegy. Není tajemstvím, že program MPSV Ohrožené děti a mládež byl v letech 2009 – 2014 financován z tzv. Norských fondů. Již nyní děti cestují z rodiny do rodiny, minimálně z přechodné pěstounské péče do té dlouhodobé, případně do osvojení a někdy také do ústavní výchovy. Jak mohou být naším vzorem severské státy, když podle výzkumu z r. 2010 ve Velké Británii 10 % dětí vystřídá za rok tři a více pěstounských rodin, přičemž bylo zjištěno 1 500 dětí, které během svého dětství prošly dvaceti a více rodinami (!).

 Co ohroženým dětem přinesla tzv. dětská novela z r. 2013

Tzv. transformace péče o ohrožené děti, která měla pro novelu připravit půdu, probíhala již od roku 2009. Její dopady jsou žalostné.

  • Počet případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí se víc než zdvojnásobil – ze 4 447 v r. 2009 na 9 433 v r. 2015. Počet případů týrání, zneužívání a zanedbávání v náhradní ch rodinách vzrostl víc než 4x – z 97 případů v r. 2009 na 431 v r. 2015. V případě dětí v ústavní výchově byl zaznamenán nárůst trojnásobný – 61 případů v r. 2009 na 189 případů v r. 2015. Ve skutečnosti je to ale jen špička ledovce. Počet utýraných dětí vzrostl ze 3 v roce 2006 na 6, 9, 10 a dokonce i 13 v letech 2009 až 2015 (blíže viz tabulky na str. 4).
  • Výrazně se zvýšil počet pěstounských rodin na přechodnou dobu i jejich odměňování, počet dlouhodobých pěstounských rodin však stagnuje a je zcela nedostatečný. Děti tak i u nás začaly cestovat z rodiny do rodiny, což jim mnohdy působí značná traumata.
  • Bylo zrušeno ustanovení, že rodinná péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) má přednost před ústavní výchovou. Nyní je to přesně naopak. Pobyt ve ZDVOP musí být co nejkratší, nejvýše půl roku, pak se děti umísťují do ústavní výchovy. Že to je proti zdravému rozumu? To MPSV zjevně nevadí. Ačkoli to není pravda, představitelé MPSV neustále tvrdí, že tato zařízení byla vždy koncipována jako zařízení krizová, pro krátkodobou péči. V důsledku omezení kapacity ve ZDVOP na 28 a nepřiznávání státního příspěvku na fyzicky nepřítomné a tzv. nadlimitní děti došlo ke snížení kapacity Klokánků na cca polovinu, třebaže Výbor OSN pro práva dítěte již v r. 2003 vyzval Českou republiku k podpoře pěstounské a jiné rodinně orientované péče v systému sociální péče.
  • Došlo k velkému a zbytečnému zvýšení byrokratické zátěže pracovníků OSPOD, kteří tak na terénní sociální práci mají ještě méně času než dřív.
  • Jsou prosazovány následující nereálné a ohrožené děti poškozující principy:
  1. Každá rodina je lepší než sebelepší ústav (za ústavy jsou považovány i Klokánky).
  2. Pro dítě je nejdůležitější biologická rodina, i když je nefunkční – službami pro rodiny lze téměř všechny rodiče „převychovat“.
  3. Odebrat dítě z rodiny lze prakticky jen, jde-li mu o život, ledaže jde o případ, kdy dítě odmítá kontakt s rodičem, jemuž není svěřeno do péče – aniž by se bral zřetel na přání a pocity dítěte.
  4. Pěstouni musí být profesionálové nesmějí si dítě přivlastňovat. Hlavním cílem pěstounů musí být návrat dítěte do biologické rodiny, s níž jsou povinni udržovat kontakt. Pěstouni by neměli připustit, aby je dítě oslovovalo jako rodiče. Praxí mnohokrát ověřenou tezi prof. Matějčka, že dítě spontánně přijímá za svého rodiče toho, kdo se k němu jako rodič chová, autoři „moderní“ koncepce sociálně-právní ochrany dětí odmítají.

AD 4)

Nadále se několikrát do roka můžeme dočíst o vraždách novorozenců. Ne každá matka, která je přesvědčena, že těhotenství a porod nechtěného dítěte musí utajit, má možnost předat dítě do Babyboxu. Téměř každá matka má však mobil. Pokud by tyto ženy věděly, že stačí zavolat na naši krizovou linku (případně jen prozvonit nebo poslat sos sms) a že my miminko anonymně převezmeme a předáme na novorozenecké oddělení nejbližší nemocnice, předpokládáme, že by se nevystavovaly trestnímu stíhání a často mnohaletému výkonu trestu. Zatímco o Babyboxech slyšel každý, o této možnosti předání miminka ví málokdo. Uvítali bychom v zájmu záchrany života těchto novorozenců co největší propagaci. Jedná se o číslo 725 999 161.

Děkujeme.